Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας

Η Α. ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ με διακριτικό τίτλο ΧΟΥΤΟΣ CATERING Α.Ε. ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και όντας μία εκσυγχρονισμένη, μακρόπνοη επιχείρηση, αναγνωρίζει την αναγκαιότητα ομαλής και αδιάκοπης λειτουργίας, προς όφελος των πελατών, μετόχων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών της, με σκοπό να παρέχει συνεχή λειτουργία, αποφάσισε να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΣ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 22301:2019.

Το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας της Εταιρίας καλύπτει την «Προετοιμασία, παρασκευή, μεταφορά, διανομή & διάθεση έτοιμων γευμάτων & ειδών catering (μαζική εστάση), παραγωγή συσκευασμένων σάντουιτς και κρουασάν, παροχή υπηρεσιών μαγείρων και τραπεζοκόμων, επί της Σμύρνης & Νερομύλων, Πεύκα – Θεσσαλονίκης» και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Εταιρίας και τις Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Οι βασικοί στόχοι, έτσι όπως αυτοί εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας της Εταιρίας, είναι:

 • – η δημιουργία βάσης για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας ως γνώμονα τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό,
 • – η ελαχιστοποίηση του αριθμού των συμβάντων που μπορεί να επηρεάσουν τη συνέχεια των επιχειρησιακών διεργασιών, καθώς και την κατά το δυνατόν μείωση των επιπτώσεών τους,
 • – η συμμόρφωση της εταιρίας με τους νόμους και τις κανονιστικές διατάξεις στις οποίες υπόκειται,
 • – η διαρκής βελτίωση του συστήματος,
 • – αύξηση των προληπτικών ενεργειών (και την στάση της επιχείρησης αναφορικά με την προληπτική δράση) σε σχέση με το ισχύων επίπεδο διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας,
 • – κατανόηση όλων των επιχειρηματικών πτυχών στις οποίες εφαρμόζεται το ΣΔΕΣ,
 • – παρακολούθηση και επανεξέταση των δεικτών ετησίως, ώστε να αξιολογηθεί αν χρήζουν αλλαγών, βάσει των συλλεγόμενων δεδομένων και πληροφοριών,
 • – διασφάλιση ότι η Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας της εταιρίας και οι στόχοι έχουν καθοριστεί και είναι συμβατοί με τη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρίας,
 • – διασφάλιση της ενσωμάτωσης των απαιτήσεων του ΣΔΕΣ στις επιχειρηματικές διαδικασίες της εταιρίας,
 • – διασφάλιση ότι οι πόροι που απαιτούνται για το ΣΔΕΣ είναι διαθέσιμοι.
 • – γνωστοποίηση της σημασίας της αποτελεσματικής επιχειρησιακής συνέχειας και της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ΣΔΕΣ.
 • – διασφάλιση ότι το ΣΔΕΣ επιτυγχάνει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα,
 • – καθοδήγηση και υποστήριξη των εμπλεκόμενων προσώπων για να συμβάλουν στην αποτελεσματικότητα του ΣΔΕΣ.
 • – υποστήριξη όλου του ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό τη δέσμευσή τους για την εφαρμογή του ΣΔΕΣ.

Το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας της Εταιρίας ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Διοίκηση, προκειμένου να προσαρμόζεται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις της αγοράς, στις νομοθετικές απαιτήσεις, αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρίας.

Η Διοίκηση δεσμεύεται στη διάθεση των πόρων που κρίνονται απαραίτητοι για τη μη διακοπή των εργασιών της και τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας της εταιρίας. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος να ανταποκρίνεται, να αφομοιώνει και να εφαρμόζει τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητές του. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα και ενεργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα.
Η Πολιτική Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας είναι κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της, με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και τη διαρκή και αδιάκοπη προσφορά στους πελάτες της υπηρεσιών αρίστης ποιότητας και μέγιστης ασφάλειας. Ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με στόχο τη συνεχή εναρμόνισή της με τις συνθήκες της αγοράς, τις καθημερινές εξελίξεις και την κείμενη νομοθεσία.

Διαδικασίες, ροές και ενέργειες, οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης.

Διοίκηση

ΧΟΥΤΟΥ ΜΑΡΙΑ, 15.12.2021

espa banner
Close