Πολιτική κατά της Δωροδοκίας

Η διαφθορά εμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη, καθώς μπορεί να υπονομεύσει το δίκαιο ανταγωνισμό και να καταστρέψει την εμπιστοσύνη σε μια εταιρία ή ένα άτομο. Στην ΧΟΥΤΟΣ CATERING Α.Ε. η καταπολέμηση όλων των μορφών διαφθοράς αποτελεί προτεραιότητα, για αυτό και η εταιρία αποφάσισε να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 37001:2016. Το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας της εταιρίας καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρίας αναφορικά με την Παρασκευή & διάθεση ετοίμων γευμάτων – ειδών catering – συσκευασμένων σάντουιτς και κρουασάν, παροχή υπηρεσιών μαγείρων και τραπεζοκόμων και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Εταιρίας και τις Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Η προώθηση μιας κουλτούρας δεοντολογίας και ακεραιότητας είναι βασικός παράγοντας της διατήρησης της εμπιστοσύνης των πελατών, των εμπλεκομένων και της κοινωνίας. Η εταιρία δεσμεύεται να προάγει μια κουλτούρα ακεραιότητας σε όλο το εύρος της δραστηριότητάς της και να επικοινωνεί τις προσδοκίες της για μείωση του κινδύνου διαφθοράς.

Γενικός στόχος της εταιρίας είναι η ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό και η μείωση του κινδύνου διαφθοράς. Για το λόγο αυτό καθιερώνει μετρήσιμους στόχους για τη διαφθορά επιδιώκοντας:
• Βελτίωση της οργανωτικής δομής, μέσα από το σαφή καθορισμό εξουσιών και υπευθυνοτήτων.
• Τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της είτε άμεσα (παραγωγική δραστηριότητα) είτε έμμεσα (παραγωγοί οίκοι / προμηθευτές).
• Βελτίωση της Εσωτερικής Επικοινωνίας, μέσα από τον προσδιορισμό της αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης των διεργασιών της Εταιρίας.
• Συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας και της λειτουργίας της Εταιρίας με την αποτελεσματική χρήση των παρακάτω εργαλείων:

 • Καθορισμός και ανασκόπηση στόχων κατά της δωροδοκίας.
 • Ανασκόπηση Διοίκησης
 • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
 • Διορθωτικές Ενέργειες
 • Συστηματική ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν από τα Αρχεία.

Η εταιρία στοχεύει στην πρόληψη της δωροδοκίας και της διαφθοράς μέσα από:

 • την απαγόρευση της διευκόλυνση πληρωμών, ακόμη και όταν επιτρέπεται από το νόμο.
 • τη συμμόρφωση με όλες τις νομοθεσίες κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς που ισχύουν σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιείται η εταιρία, καθώς και την ίδια απαίτηση από τους εργολάβους
 • τη συμμόρφωση με όλες τις παγκόσμιες πολιτικές που στοχεύουν στην πρόληψη, άμεσα ή έμμεσα, ενός κινδύνου διαφθοράς
 • τη διεξαγωγή έρευνας δέουσας επιμέλειας (due diligence) κατά της δωροδοκίας βάσει κινδύνων στα τρίτα μέρη προτού εμπλακούν στις δραστηριότητές της εταιρίας.

Για την προώθηση μιας κουλτούρας δεοντολογίας και ακεραιότητας, καθώς και για τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας, η εταιρία εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο πολιτικών και προτύπων που καθορίζουν ξεκάθαρους κανόνες με τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται όλοι οι εργαζόμενοί της και, κατά περίπτωση, τρίτοι. Πέραν του ότι θέτουν την εταιρία σε κίνδυνο, οι διεφθαρμένοι εργαζόμενοι ενδέχεται να υποβληθούν προσωπικά σε αστικές και ποινικές κυρώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται βαρύτατα πρόστιμα και φυλάκιση. Επιπρόσθετα:

Απαγορεύεται στους εργαζόμενους της εταιρίας:

 • να δίνουν, να υπόσχονται να δώσουν ή να προσφέρουν οποιοδήποτε στοιχείο αξίας σε οποιοδήποτε άτομο με σκοπό τον επηρεασμό οποιασδήποτε ενέργειας ή απόφασης, κυρίως κατά την αλληλεπίδραση με κρατικούς αξιωματούχους. Αυτή η απαγόρευση ισχύει, επίσης, για την έμμεση διαφθορά, δηλαδή ενέργειες που πραγματοποιούνται από τρίτους στο όνομα ή εκ μέρους της εταιρίας. Τα στοιχεία αξίας ενδέχεται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: χρήματα, δώρα, ψυχαγωγία, φιλοξενία και γεύματα,
  ταξιδιωτικές δαπάνες, υπηρεσίες, προσφορές απασχόλησης, δάνεια, δωρεές ή συνεισφορές, οποιαδήποτε μεταφορά αξίας, ακόμη και συμβολικής,
 • να λαμβάνουν αποδοχές από πάροχο ή πελάτη της εταιρίας,
 • να διατηρούν οικονομικό συμφέρον ή σχέση με έναν ανταγωνιστή, πελάτη ή πάροχο της εταιρίας, ή άλλο τρίτο μέρος που δραστηριοποιείται με την εταιρία,
 • να συμμετέχουν σε άμεση ή έμμεση εξαγορά ή κατοχή, τυχόν συμφερόντων σε μορφή ακινήτου ή περιουσιακού στοιχείου κάθε είδους με σκοπό την πώλησή του ή την ενοικίασή του στην εταιρία,
 • να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εξωτερική δραστηριότητα σε τέτοιο βαθμό που να εγείρει ερωτήματα για την ικανότητά τους να αφιερώνουν τον κατάλληλο χρόνο και προσοχή στα καθήκοντά τους,
 • να αλληλοεπιδρούν με κάποιον συγγενή που εργάζεται για ή έχει υποβάλει αίτηση για εργασία στην εταιρία, κάποιον ανταγωνιστή, πάροχο ή πελάτη της εταιρίας,
 • να προβαίνουν σε αγορές αγαθών ή υπηρεσιών εκ μέρους της εταιρίας από συγγενή ή εταιρία στην οποία έχει συμφέροντα κάποιος συγγενής,
 • να λαμβάνουν αντικείμενα αξίας. Η αποδοχή δώρου ενδέχεται να προκαλέσει αίσθηση υποχρέωσης στον παραλήπτη, πιθανόν υπονομεύοντας τη αντικειμενικότητα των αποφάσεών του και ενδέχεται να εκληφθεί ως δώρο με πρόθεση να διαφθείρει τον ίδιο ή άλλο εργαζόμενο της εταιρίας.


Στην εταιρία οι εργαζόμενοι οφείλουν:

 • να γνωστοποιούν κάθε πραγματική ή πιθανή σύγκρουση συμφερόντων προτού εμπλακούν στη συναλλαγή, τη δραστηριότητα ή τη σχέση που οδηγεί στην περίσταση που αναφέρεται,
 • να γνωστοποιούν πραγματικές ή πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων ως μέρος της διαδικασίας πρόσληψης,
 • να γνωστοποιούν κάθε πραγματική ή πιθανή σύγκρουση συμφερόντων ετησίως, στην περίπτωση που ανήκουν στους Υπαλλήλους Υψηλής Έκθεσης Κινδύνου, δηλαδή στους διευθυντές πρώτης γραμμής και σε όλους τους εργαζόμενους της εταιρίας που εμπλέκονται τακτικά στη δημιουργία συμβάσεων, την αγορά, την πώληση ή την ενοικίαση υπηρεσιών, υλικών, ακινήτων ή προϊόντων,
 • να απέχουν από τη συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο οποιουδήποτε πελάτη, παρόχου ή ανταγωνιστή της εταιρίας. Η συμμετοχή σε εξωτερικά διοικητικά συμβούλια, εκτός των επαγγελματικών καθηκόντων των υπαλλήλων της εταιρίας, επιτρέπεται, κατόπιν έγκρισης, μόνο για τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και πρέπει να περιορίζεται στην παροχή υπηρεσιών που να συνάδει με τα καθήκοντά τους στην εταιρία,
 • να ρωτούν τον εκάστοτε Υπεύθυνο Τμήματος ή τον Υπεύθυνο Συστήματος για το πώς να χειριστούν μια σύγκρουση συμφερόντων, αντί να στηρίζονται αποκλειστικά στην ερμηνεία τους, καθώς τη προσωπική τους εκτίμηση.

Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για τη δική του εργασία και είναι επιβεβλημένο να συμβάλλει στη διαχείριση κατά της δωροδοκίας και την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.
Διαδικασίες, ροές και ενέργειες, οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης.
Η παρούσα Πολιτική κατά της Δωροδοκίας κοινοποιείται στο προσωπικό, είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και ανασκοπείται περιοδικά από τη Διοίκηση της Εταιρίας.

Θεσσαλονίκη, 01/02/2021
Για την ΧΟΥΤΟΣ CATERING Α.Ε.
ΔΣ-ΔΔ07/03
Έκδοση 1/01/02/2021

espa banner
Close