Πολιτική της εταιρείας

Στη μακρόχρονη διαδρομή της στο χώρο του επισιτισμού , η ΧΟΥΤΟΣ CATERING A.E. δραστηριοποιείται στη διοργάνωση εκδηλώσεων κάθε τύπου , στο βιομηχανικό catering, στη μαζική σίτιση νοσοκομείων και πανεπιστημίων, ενώ έχει αναπτύξει τη λειτουργία κυλικείων και εστιατορίων σε ολόκληρη την επικράτεια.
Η πολιτική της εταιρείας έχει ορισθεί με σκοπό την επίτευξη και διατήρηση της υψηλότερης δυνατής ποιοτικής στάθμης στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διαθέτει .
Για το σκοπό αυτό η εταιρεία έχει αναπτύξει, εγκαταστήσει και διατηρεί συστήματα διαχείρισης της ποιότητας βάσει των Προτύπων ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 37001:2016.
Ταυτόχρονα, η εταιρεία προάγει την εφαρμογή της πολιτικής της με τους ακόλουθους τρόπους:
▪ Επιμορφώνει συστηματικά και αναβαθμίζει το ανθρώπινο δυναμικό της, ώστε να υπάρχει συνεχής βελτίωση
▪ Επενδύει σε κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, ενώ ελέγχει και συντηρεί τον εξοπλισμό της σε τακτά χρονικά διαστήματα
▪ Επιβάλει την τήρηση αυστηρών μέτρων προσωπικής υγιεινής
▪ Αναλύει τους κινδύνους ασφάλειας των προϊόντων που διαχειρίζεται
▪ Επεξεργάζεται τις μη συμμορφώσεις / αποκλίσεις και εντοπίζει τις αιτίες τους για τη δρομολόγηση διορθωτικών ενεργειών
▪ Ανταποκρίνεται άμεσα στα παράπονα των πελατών και επιδιώκει τη σταδιακή εξάλειψη τους
▪ Εντοπίζει και αντιμετωπίζει ή αξιοποιεί τις απειλές και τις ευκαιρίες που μπορούν να επηρεάζουν τη συμμόρφωση των προϊόντων και/ ή υπηρεσιών καθώς και την ικανότητα για την ενίσχυση της ικανοποίησης του πελάτη.
▪ Προστατεύει το περιβάλλον και φροντίζει το ανθρώπινο δυναμικό
▪ Η εταιρεία θέτει ετήσιους μετρήσιμους στόχους, οι οποίοι βοηθούν στη βελτίωση και επικαιροποίηση των συστημάτων ποιότητας .
▪ Μεριμνά για την αποφυγή ρύπανσης από απορρίμματα, απόβλητα και αέριους ρύπους
▪ Δεσμεύεται για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων .
▪ Αποφεύγει την παιδική εργασία και φαινόμενα εκφοβισμού (bullying) στους χώρους εργασίας
▪ Δεσμεύεται για την καταπολέμηση όλων των μορφών διαφθοράς
Ο Υπεύθυνος Παραγωγής σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας αναλαμβάνουν τη συνολική ευθύνη για την λειτουργία και την τήρηση των συστημάτων ποιότητας, καθώς και τη συνεχή βελτίωσή τους, ώστε να ανταποκρίνονται κατά τον καλύτερο τρόπο στην παρούσα πολιτική ποιότητας.
Η διοίκηση δεσμεύεται να στηρίζει τους παραπάνω με όλα τα απαιτούμενα μέσα και πόρους, ώστε τα συστήματα ποιότητας να λειτουργούν αποδοτικά και να καλύπτουν τους σκοπούς της δημιουργίας τους.
Ο κάθε εργαζόμενος δεσμεύεται να τηρεί τις διαδικασίες των συστημάτων ποιότητας και να συμβάλει στη διαρκή εδραίωση και βελτίωσή τους. Η εταιρεία συνεργάζεται με ειλικρίνεια με τις ελεγκτικές αρχές με στόχο την προστασία της υγείας του καταναλωτή. Διαθέτει σχέδιο για τη διαχείριση πιθανών κρίσεων ασφάλειας τροφίμων, καθώς και για την έγκαιρη ανάκληση μη συμμορφούμενων προϊόντων της.
Η πολιτική ποιότητας της εταιρείας αποτελεί μέρος της γενικότερης οικονομικής πολιτικής της και μέσω της πλήρους εφαρμογής της προασπίζεται το κύρος της εταιρείας και η εύρυθμη λειτουργία της.
Η εταιρεία δεσμεύεται για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας να την τηρεί πιστά και να την εφαρμόζει.
Η ανωτέρω πολιτική ποιότητας κοινοποιείται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρείας και εφαρμόζεται από το σύνολο του προσωπικού της εταιρείας.

espa banner
Close