Πολιτική της εταιρείας

Στη μακρόχρονη διαδρομή της στο χώρο του επισιτισμού, η ΧΟΥΤΟΣ CATERING ΑΕ, εκτός από τη διοργάνωση εκδηλώσεων και δεξιώσεων κάθε τύπου, δραστηριοποιείται στο βιομηχανικό catering, στη μαζική σίτιση νοσοκομείων και Πανεπιστημίων, ενώ έχει αναπτύξει τη λειτουργία κυλικείων και εστιατορίων σε ολόκληρη την επικράτεια.

Η Πολιτική της εταιρείας εκφράζεται με:

 • την καθιέρωση απαραίτητων προδιαγραφών, έτσι ώστε να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και ασφάλεια και να ικανοποιούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και τα απαραίτητα κριτήρια
 • την υιοθέτηση και λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος
 • τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους όπου δραστηριοποιείται
 • εμποδίζει τη διαφθορά, καθώς καταστρέφει την εμπιστοσύνη της εταιρείας ή ενός ατόμου

Για τους σκοπούς αυτούς η εταιρεία ανέπτυξε, εγκατέστησε και διατηρεί ένα σύστημα διαχείρισης βάσει των Διεθνών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, 22000 14001, 45001 και 37001.

Η πολιτική της εταιρείας εκφράζεται με την πλήρη δέσμευση της Διοίκησης η οποία προάγει την εφαρμογή της πολιτικής με τους ακόλουθους τρόπους:

 • την πιστή εφαρμογή και συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος ποιότητας κατά ISO 9001:2015, του Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000:2018, του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015, του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας, της Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001:2018 και του συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας ISO 37001:2016.
 • τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και προϊόντων, υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας προστασίας του περιβάλλοντος και διαρκής βελτίωση στη διαχείριση πιθανών κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία
 • την ελάττωση των μη συμμορφούμενων προϊόντων κατά την παραγωγή
 • την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία της ανθρώπινης ζωής
 • την καθιέρωση στόχων ποιότητας, προστασίας περιβάλλοντος, υγιεινής, υγείας και ασφάλειας
 • την πρόληψη της ρύπανσης από απορρίμματα, απόβλητα και αέριους ρύπους
 • την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών
 • την μη ύπαρξη παιδικής εργασίας και φαινομένων εκφοβισμού (bullying) στους χώρους εργασίας
 • τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, οι οποίες σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές πλευρές της λειτουργίας της εταιρείας και με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • την πλήρη συμμόρφωση στις νομοθετικές απαιτήσεις που διέπουν τον τομέα της υγείας και ασφάλειας των εργασιών
 • την δέσμευση για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών και τη διαρκή βελτίωση στη διαχείριση και τις επιδόσεις της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
 • Τον εντοπισμό και αντιμετώπιση ή αξιοποίηση των κινδύνων και των ευκαιριών που μπορούν να επηρεάσουν την συμμόρφωση των προϊόντων και υπηρεσιών
 • Την εστίαση στην ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών.
 • Την καταπολέμηση όλων των μορφών διαφθοράς
 • Τη γνωστοποίηση της πολιτικής αυτής σε όλους τους εργαζόμενους με στόχο οι εργαζόμενοι να είναι ενήμεροι για τις ατομικές τους υποχρεώσεις
 • Την περιοδική ανασκόπηση της πολιτικής ως προς την επικαιροποίηση της και την καταλληλότητά της για την εταιρεία

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης σε συνεργασία με του Υπεύθυνους των τμημάτων αναλαμβάνουν τη συνολική ευθύνη για την λειτουργία και την τήρηση του συστήματος διαχείρισης, καθώς και τη συνεχή βελτίωσή του, ώστε να ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερο τρόπο στην παρούσα πολιτική.
Η διοίκηση δεσμεύεται να στηρίζει τους παραπάνω με όλα τα απαιτούμενα μέσα και πόρους, ώστε το σύστημα διαχείρισης να λειτουργεί αποδοτικά και να καλύπτει τους σκοπούς της δημιουργίας του.
Ο κάθε εργαζόμενος οφείλει, κάνοντας χρήση της εκπαίδευσης που του παρέχεται και των μέσων που τίθενται στη διάθεσή του, να τηρεί τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και να συμβάλει στην διαρκή εδραίωση και βελτίωσή του.
Η εταιρεία συνεργάζεται με ειλικρίνεια με τις ελεγκτικές αρχές και με τα υπόλοιπα μέλη του δικτύου τροφίμων με στόχο την ικανοποίηση και προστασία του καταναλωτή, του περιβάλλοντος και των εργαζομένων. Επενδύει συνεχώς στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και τεχνικών που βελτιώνουν το επίπεδο υγιεινής των προϊόντων της και μειώνουν τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Διαθέτει σχέδιο για τη διαχείριση πιθανών κρίσεων, καθώς και για την έγκαιρη ανάκληση μη συμμορφούμενων προϊόντων της. Επιμορφώνει το ανθρώπινο δυναμικό της, ενώ υπάρχει σαφής καταμερισμός αρμοδιοτήτων και ευθυνών σε σχέση με την ποιότητα στα πλαίσια του οργανογράμματος της.
Η πολιτική της εταιρείας αποτελεί μέρος της γενικότερης οικονομικής πολιτικής της και μέσω της πλήρους εφαρμογής της προασπίζεται το κύρος της εταιρείας και η εύρυθμη λειτουργία της.
Η εταιρεία θέτει ετήσιους μετρήσιμους στόχους, οι οποίοι βοηθούν στη βελτίωση και επικαιροποίηση του συστήματος.
Η ανωτέρω πολιτική είναι γνωστή και εφαρμόζεται από το σύνολο του προσωπικού της εταιρείας.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
Η Διεύθυνση της επιχείρησης
ΧΟΥΤΟΣ CATERING AE

espa banner
Close